hallon
Klistrad tråd

Uppföranderegler & riktlinjer


Användarnivå 1

Uppföranderegler & riktlinjer för hallons forum


Vi vill att alla ska trivas på vårat forum. För att forumet ska vara en så säker och trygg plats som möjligt så har vi några regler och riktlinjer som vi ber alla våra medlemmar att förhålla sig till.

 


 

Tänk på:

• Innan du skapar ett inlägg, se efter om ämnet redan kommit upp tidigare. Vi vill undvika dubbla ämnen
• Uppför dig alltid på ett vänligt och respektfullt sätt, i linje med vår uppförandepolicy
• Posta inte var som helst, försök att skriva ditt inlägg i det relevanta forumet. Det gör att informationen blir mycket enklare att hitta för alla andra
• Tänk på vad du skriver, kom ihåg att det du skickar kommer att vara tillgängligt för hela forumet
• För din egna säkerhet, kom ihåg att du aldrig ska lägga någon personlig information i dina inlägg. Det inkluderar saker som ditt telefonnummer, personnummer eller din plats
• Använd inte någon hallon-logotyp eller varumärkesnamn som din avatar eller användarnamn eller försök på annat sätt att efterlikna en hallon-anställd eller moderator när du skriver något i forumet
• Det är inte tillåtet att använda flera konton på forumet

 

Vi ber dig att inte skriva något som är:

• Skadelidande, kränkande eller förtalande
• Missvisande, bedrägligt eller strider mot lagar eller regler (inklusive andras immateriella rättigheter)
• Innehåller personuppgifter (personnummer, mobilnummer, mejladresser m.m..)
• Främjar andra webbplatser och karaktäriseras som reklam eller spam
• På annat sätt olämpligt

Om något av den här typen inlägg postas på sidan kan vi blockera de personer som skickar dem alternativt redigera/radera specifika inlägg.

 

Rapportering olämpligt innehåll

Snälla hjälp oss att hålla forumet till en vänlig miljö genom att rapportera olämpliga aktiviteter eller inlägg i forumet. Rapportering av olämpligt innehåll kan enkelt rapporteras med hjälp av flagg-alternativet längst ner på varje inlägg.

 


 

In English:

 

Code of Conduct & guidelines for the hallon community


We want everyone to enjoy our community, remember that this is an open forum for everyone. For the community to be as safe and secure as possible, we have some guidelines that we ask all our members to relate to.

 

Think about this before posting:

• Before creating a post, check if the topic has already been listed before. We want to avoid duplicate topics
• Always act in a friendly and respectful manner, in line with our behavioral policy
• Do not post anywhere, try to post your post in the relevant forum. This makes the information much easier to find for everyone else
• Think about what you're writing, remember that what you send will be available to the entire forum
• For your own safety, keep in mind that you will never add any personal information to your posts. That includes things like your phone number, social security number, or your location
• Do not use any hallon logo or brand name as your avatar or username or try to emulate a hallon employee or moderator as you type something in the forum
• It is not allowed to use multiple accounts on the community

 

We ask you not to write anything that is:

• Offensive or defaming
• Misleading, fraudulent or contrary to laws or regulations (including others' intellectual property rights)
• Contains personal information
• Promotes other websites and is characterized as advertising or spam
• Otherwise inappropriate

If any of this type of post is posted on the page, we can block the people who send them or edit/delete specific posts.

 

Report bad behaviour and acitivy

Please help us keep the community friendly by reporting bad behaviour and activity. You can report bad behaviour by using the flag icon by the end of every post.

 Om du vill läsa mer kring hur vi hanterar dina personuppgifter, villkor för forumet och cookies kan du göra det här.


Denna tråd har stängts för kommentarer
Static Template